Sykkelregler!

Sykkelregler og ønskelig atferd varierer etter hvor du befinner deg, reglene tas derfor opp i forhold til ulike areal. På fortauet, som hovedsakelig er fotgjengernes arena, på egne gang- og sykkelveger, eller i veibanen der du har all rett til å være, men har lite å stille opp med i tyngde og «pansring» mot de motoriserte kjøretøyene.

Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkreglene), Lovdata . En sykkel er et kjøretøy, du skal derfor følge samme regler som andre kjørende i all hovedsak. Særskilte bestemmelser for syklister finner du i §18 i forskriften.

Sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr , og du må ha lys på sykkelen i mørke. I og med at sykkelen er et kjøretøy er det også forbudt å sykle i påvirket tilstand.
Utdrag i fra Lovdata:

§ 18.Særlige bestemmelser for syklende

1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel og selvbalanserende kjøretøy.
2. Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er hensiktsmessig. Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig trafikkskilt eller ved oppmerking på veg, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.
3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
4. Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.
Endret ved forskrifter 6 mars 1998 nr. 181 (i kraft 1 mai 1998), 13 juni 2014 nr. 726 (i kraft 1 juli 2014).

(Visited 725 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.