Statutter

Statutter / Lov for Sportsklubben CERES, stiftet 25. september 1921.

 

Statuttene slik de her foreligger ble vedtatt av idrettslagets styre i 1995,

med endringer godkjent av årsmøtet 4/11-05, 11/1-10 og 17/1-11.

 ( Jfr. NIFs lov §§ 2 – 2 og 10 – 5. )

 

Dette er en ufravikelig basis – lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov. Ut over dette kan idrettslagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette idrettslaget, så lenge tilleggene ikke strider mot Norges Idrettsforbunds lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organiseringen av idrettslaget i grupper og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret osv, jfr. lovnormens § 15, og om hvordan styret skal sammensettes, jfr. lovnormens § 12.

 

Nye idrettslag må ved innmelding i Norges Idrettsforbund bruke lovnormen som sin lov, men kan etter at idrettslaget er tatt opp i Norges Idrettsforbund endre loven, jfr. Norges Idrettsforbunds lov § 1 – 6 ( merk at også disse endringene skal godkjennes av Norges Idrettsforbund ).

 

 • 1 Formål.

SK CERES er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

SK CERES formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

 

 • 2 Organisatorisk tilknytning.

SK CERES er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

 

SK CERES er medlem av særforbundene Norges Cykleforbund, Norges Skøyteforbund , Norges Skiforbund og Norges Triatlonforbund.

 

SK CERES hører hjemme i Skedsmo kommune og er medlem av Skedsmo Idrettsråd.

( Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må idrettslaget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre. )

 

 • 3 Medlemmer.

Alle som lover å overholde SK CERES lover og overordnede idrettsmyndigheters

lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

( Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes for Idrettsstyret. )

 

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.

 

Medlemskap i SK CERES er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

 • 4 Stemmerett og valgbarhet.

For å ha stemmerett på SK CERES møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde SK CERES medlemskontingent.

( Jfr. NIFs lov § 2 – 5. )

 

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i SK CERES, er valgbare til tillitsverv i SK CERES, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

 • 5 Kontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

( Et medlem kan avtale med idrettslaget at medlemskontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad.

Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegges medlemmene dugnadsplikt. )

 

Medlemmer som skylder medlemskontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig medlemskontingent er betalt.

 

 • 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

( Jfr. NIFs lov 2 – 6. )

 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av idrettslagets budsjett og regnskap.

 

 • 7 Inhabilitet.

For idrettslagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2 – 7.

 

 • 8 Straffesaker.

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 ( NIFs Straffebestemmelser ).

 

 • 9 Årsmøte.

SK CERES høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i innen 1. februar.

( Idrettslaget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år. )

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 månes varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet kunngjøres direkte til medlemmene eller i pressen.( Jfr. NIFs lov § 2 – 8. )

Alle SK CERES medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og / eller media til å være tilstede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2 / 3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

( Jfr. NIFs lov § 2 – 9. )

 

 • 10 Ledelse av årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Dirigenten behøver ikke å være medlems av SK CERES.

 

 • 11 Stemmegivning på årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 12 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal: *

 1. Behandle idrettslagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand. **
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette medlemskontingenten.
 5. Vedta idrettslagets budsjett. **
 6. Bestemme idrettslagets organisasjon.
 7. Gjennomføre valg av: ***
 8. a)     Leder og nestleder.
 9. b)     Styremedlemmer og varamedlemmer. ****
 10. c)     Revisor og dennes stedfortreder.
 11. d)     Representanter til ting og møter i de organisasjoner

idrettslaget er tilsluttet.

 

*          ( Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva

idrettslagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet.)

**        ( Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper og avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene / gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da idrettslaget ellers ikke lenger ville være et idrettslag. Se også § 15. )

***      ( Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Det er ikke

noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for. )

****    ( Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge 3 styremedlemmer kan velge

 1. eks. kasserer, sekretær og materialforvalter. )

***** ( Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 2.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. regnskaps – og revisjonsbestemmelsenes § 5 – 1. )

 

 • 13 Ekstraordinære årsmøter.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 14 Styret.

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

( Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f. eks. leder i gruppene og lignende.

Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen. )

( Styret; Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer / personer innen laget

( det kan således ikke lovfestes at representantskapet  e. l. skal kunne overprøve styrets vedtak ). )

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og

bestemmelser.

 1. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 2. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 3. Representere laget utad

( Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke

noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. )

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 • 15 Grupper / Avdelinger.

( I henhold til § 12, nr. 6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og / eller grupper.

Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det.

Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet sammen i en felles allianseklubb, som har til oppgave å være et felles organ for disse særidrettsklubbene. På denne måten vil klubbene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til allianseklubben, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet.

I praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianseklubben. )

Laget kan organiseres med avdelinger og / eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

( Jfr. § 12, nr. 6. )

 

For avdelinger / gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

( Dette innebærer blant annet at de bare er lagets styre ( hovedstyret der laget har grupper / avdelinger med egne styrer ) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. )

 

 • 16 Lovendring.

Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2 / 3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

 • 17 Oppløsning.

( Denne paragrafen kan ikke endres. )

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2 / 3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2 / 3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

 

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

(Visited 267 times, 1 visits today)

Kommentarer er stengt.